Dyslexia and thalamus volume : an evaluation of the theories of dyslexia