Whitman Theater at night, circa 1966
Whitman Theater at night, 1966
Whitman Theater at night, circa 1966